پشه بند توری

پشه بند توری

پشه بند با ابعاد مختلف و ارتفاع مختلف ، درب دار و زيپ دار