خورجين

دوخت و توليد انواع خورجين برزنتی در ابعاد مختلف